Algemene voorwaarden Praktijk Angelique

 

Artikel 1.       Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Praktijk Angelique, gevestigd te Oldenzaal,
  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54431255 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
 • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

Artikel 2.       Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van

Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 1. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen

Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3.       Kennismaken/ informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel

voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

 1. Tijdens een eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien op www.praktijk-angelique.nl
 2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante

informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

 

Artikel 4.       Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de

overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

 1. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de

mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

 1. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 2. Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 3. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
 4. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

 

Artikel 5.       Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.
 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind

door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

 1. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor

aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te

verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

 1. Reserveringen van workshops en trainingen kunnen kosteloos tot 2 maanden voor
  aanvang geannuleerd worden. Bij annuleren van reserveringen tot 1 maand voor
  aanvang wordt er 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij afmeldingen korter dan 4 weken voor aanvang, is Praktijk Angelique genoodzaakt de gehele kosten van de workshop of training in rekening te brengen, tenzij anders op papier is afgesproken, voorzien van handtekening van beide partijen.
 2. Trajecten kunnen kosteloos 6 weken van te voren worden geannuleerd. Bij annuleren van trajecten 4 weken voor aanvang wordt er 50% van de kosten van het traject in rekening gebracht. Bij afmeldingen voor een traject twee weken of korter voor aanvang, is Praktijk Angelique genoodzaakt de gehele kosten van het traject in rekening te brengen tenzij ander op papier is afgesproken, voorzien van handtekening van beide partijen.

 

Artikel 6.       Tarieven

 1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.praktijk-angelique.nl en worden op
  verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders
  aangegeven.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van

bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen

dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.


Artikel 7.       Factuur en betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen

dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen.

 1. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het

verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 8.       Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of

in het kader van de dienstverlening.             Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 1. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is

toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

 1. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever

en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 9.       Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in

overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

 1. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en

beroepsaansprakelijkheid.

 1. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan

Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtgever ter zake in verzuim is.

 1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe

schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

 1. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 2. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende

bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

 

Artikel 10.     Contra-indicatie

Bij opgave van bepaalde medische redenen (contra-indicaties) kan Praktijk Angelique overwegen het kind of volwassene te weigeren voor deelname aan de coaching trajecten, massage, cursussen of trainingen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de invloed op veiligheid en/of verstoring, van de groep en/of de lessen, of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind of volwassene door de docente. Dit alles gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
Om te voorkomen cliënt op een afspraak komt voor massage en vanwege contra-indicaties niet plaats kan vinden, raadt Praktijk Angelique je aan om de informatie onder het kopje massage de contra-indicaties met aandacht te lezen. Wanneer de cliënt ook maar enige twijfel heeft, neemt hij/zij contact op met eigen (huis)-arts voordat je cliënt een afspraak maakt bij Praktijk Angelique voor een massage.

 

Artikel 11.     Klachten en geschillen

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 1. Opdrachtnemer werkt oplossings- en toekomstgericht, maar kan ecter geen
  oplossingen en resultaten garanderen.
 2. Wanneer er wanneer er wordt geconstateerd dat de hulpvraag buiten de expertise van Praktijk Angelique ligt, zal deze zo nodig en indien gewenst doorverwijzen.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele, blessures of psychische en/of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga, ontspanningsoefeningen of een massagebehandeling tot de mogelijkheden.
 4. Yoga of massage is geen therapie of geneeswijze, ze vervangt niet de reguliere geneeswijze. Alle massagebehandelingen die worden aangeboden door Praktijk Angelique zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust en ontspanning. Wanneer de cliënt een massagebehandeling ondergaat, is dit geheel op eigen risico.
 5. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en

kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien

de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.

 1. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de

Geschilleninstantie zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.praktijk-angelique.nl Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 12.     Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is

Nederlands recht van toepassing.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van

Opdrachtnemer www.praktijk-angelique.nl